utorok 2. júna 2015

Sandbersko-pajštúnsky geopark – otvorenie nového geoparku na Slovensku

Počet geoparkov na území Slovenska sa rozrástol o ďalší – štvrtý geopark nazvaný Sandbersko-pajštúnsky geopark (SAPAG). Tento nový prírastok do rodiny slovenských geoparkov sa rozprestiera na území Bratislavského kraja, v južnej časti Malých Karpát. Veľká časť geoparku sa nachádza v oblasti CHKO Malé Karpaty a z menšej časti zahŕňa aj územie CHKO Dunajské luhy a CHKO Záhorie.
Obr. 1 – Sandbersko-pajštúnsky geopark sa rozprestiera v južnej časti Malých Karpát, ktorej súčasťou je aj masív Devínskej Kobyly. Pohľad na NPR Devínska Kobyla v oblasti nad Devínom.
Foto: © Radoslav Biskupič
Obr. 2 – Chránené paleontologické nálezisko Sandberg pri Devínskej Novej Vsi je azda jednou z najznámejších a najcharakteristickejších lokalít geoparku.
Foto: © Radoslav BiskupičPredstavenie Sandbersko-pajštúnskeho geoparku (SAPAG)

Sandbersko-pajštúnsky geopark prezentuje najmä významné a zaujímavé geologické, paleontologické a speleologické lokality nachádzajúce sa v širšom okolí Bratislavy v oblasti Malých Karpát, ako aj lokality známe ťažbou nerastných surovín, či rôzne objekty významné z historického a technického hľadiska. Jednotlivé lokality geoparku sa rozprestierajú na území Devínskej Kobyly a jej okolí, v Marianke, v okolí Borinky a v oblasti krasovej doliny Prepadlé. Vybraných bolo spolu 9 rôznych lokalít, na ktorých bolo umiestnených 10 náučných informačných panelov. Návštevníkom a turistom sú tieto lokality bližšie predstavené, panely sú okrem textu pojednávajúcom o danej oblasti obohatené a fotografie, schémy a mapky, pričom sprievodný text na tabuliach je v dvoch jazykoch – v slovenskom a anglickom jazyku. Texty na informačných tabuliach podávajú základné informácie či už geologickej stavbe a vývoji daného územia, o významných nálezoch fosílií morských a suchozemských živočíchov, ako aj o rôznych geomorfologických zvláštnostiach a histórii baníctva a ťažby nerastných surovín. Všetkých 10 informačných tabúľ spoločne s jednotlivými lokalitami je ľahko dostupných, väčšinou k nim priamo vedú prístupové cestičky, alebo značené turistické chodníky.


Jedná sa o nasledujúcich 10 informačných panelov:
1. Úvodný informačný panel Sandbersko-pajštúnskeho geoparku
2. Abrazná jaskyňa, bralo Slovinec
3. Paleontologická lokalita Sandberg, geológia Devínskej Kobyly
4. Waitov lom a historické lomy na Devínskej Kobyle
5. Devínsky hradný vrch
6. Kvartérna geológia riek Morava a Dunaj
7. Marianka - Bridlicová štôlňa v Marianskom údolí
8. Pajštúnske hradné bralo
9. Borinka – Pod zámčiskom – ťažba mangánových rúd
10. Borinský kras – Limbašská vyvieračka


Koordinátorom a hlavným vedúcim projektu Sandbersko-pajštúnskeho geoparku bol RNDr. Ján Madarás, PhD. z Geologického ústavu SAV v Bratislave. Spoločne s hlavnými realizátormi  projektu, ktorými boli Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a Štátny geologický ústav Dionýza Štúra v Bratislave, ako i v spolupráci s ďalšími organizáciami, spoločnosťami, klubmi, spolkami a podporou obcí a mestských častí, sa podarilo tento náročný projekt po niekoľkých rokoch úsilia úspešne zrealizovať a dotiahnuť do konca.

Obr. 3 – Informačná tabuľa SAPAG-u na lokalite Sandberg, z ktorej je možné dozvedieť sa základné informácie o lokalite, paleontologických nálezoch z Devínskej Novej Vsi, ako aj o geologickej stavbe Devínskej Kobyly. Informačné tabule vynikajúco slúžia ako pomôcky počas geologických exkurzií a populárno-náučných prednášok v teréne.
Foto: © Oskár Mažgút
Obr. 4 – Masívne bralo Slovinec v Devínskej Novej Vsi budované mezozoickými vápencami a rohovcami.
Foto: © Radoslav Biskupič
Obr. 5 – Informačné panely SAPAG-u umiestnené pod bralom Slovinec.
Foto: © Radoslav Biskupič
Obr. 6 – Na jednej z informačných tabúľ je vyobrazená aj prehľadná geologicko-turistická mapa Sandbersko-pajštúnskeho geoparku.
Foto: © Radoslav Biskupič
Obr. 7 – Pohľad na ďalšiu zaujímavú lokalitu, ktorá je súčasťou geoparku. Waitov lom rozprestierajúci sa na západných svahoch Devínskej Kobyly medzi Devínskou Novou Vsou a Devínom.
Foto: © Radoslav Biskupič
Obr. 8 – Informačná tabuľa SAPAG-u umiestnená vedľa vchodu do Bridlicovej štôlne v Marianke. Foto: © Ivan PaškaKrst publikácie "Sprievodca Sandbersko-pajštúnskym geoparkom"

Pri príležitosti otvorenia geoparku bola vydaná aj populárno-náučná knižná publikácia Sprievodca Sandbersko-pajštúnskym geoparkom. Na vzniku tejto knižky sa podieľal kolektív 18 autorov, pričom hlavným autorom a zostavovateľom tejto publikácie bol RNDr. Ján Madarás, PhD. (Geologický ústav SAV, Bratislava). Na 104 stranách sú predstavené viaceré známe, ako i menej známe lokality nachádzajúce sa na území Sandbersko-pajštúnskeho geoparku. Knižka sa venuje hlavne geologickým a paleontologickým pozoruhodnostiam oblasti SAPAG-u, významným paleontologickým objavom pochádzajúcich z južnej časti Malých Karpát, krasovým javom, nálezom minerálov, ako i výskytom nerastných surovín a históriou ich dobývania v Devínskych Karpatoch a v okolí Borinky, Marianky, či Stupavy. Čitatelia tiež môžu získať prehľad o geologickom vývoji a stavbe Malých Karpát širšieho okolia Bratislavy, zaujmú tiež kapitoly venujúce sa delostreleckým kavernám z I. svetovej vojny ukrývajúcich sa v lesoch na vrchu Dúbravská Hlavica pri Dúbravke. Text je doplnený bohatým fotografickým materiálom, náčrtmi, ilustráciami a mapkami. Publikácia ponúka súhrn toho najzaujímavejšieho a najatraktívnejšieho z južnej časti Malých Karpát a populárno-vedeckou formou poukazuje na bohatstvo,  rozmanitosť a krásy neživej prírody okolia Bratislavy. Súčasťou knižky je aj geologicko-turistická mapa územia Sandbersko-pajštúnskeho geoparku v mierke 1 : 25 000 s vyznačenými geologicky a historicky zaujímavými lokalitami, ako aj umiestnením informačných tabúľ na území geoparku. K publikácii je taktiež pribalené interaktívne CD, ktoré obsahuje kompletnú publikáciu, geologicko-turistickú mapu, ako aj vizualizácie informačných panelov SAPAG-u. Publikáciu vydal Štátny geologický ústav Dionýza Štúra v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2014. Táto knižka je nie len úžasným zdrojom informácií, ale je tiež veľmi praktickou terénnou príručkou, ktorá pri potulkách Malými Karpatmi nesmie chýbať vo výbave každého záujemcu o prírodu, nadšenca pre prírodné vedy, históriu, či turistiku.
Obr. 9 – Publikácia Sprievodca Sandbersko-pajštúnskym geoparkom. Knižka je bohatým zdrojom informácií a je vhodná aj do terénu ako výborná terénna príručka.
Foto: © Radoslav Biskupič


Publikácia Sprievodca Sandbersko-pajštúnskym geoparkom bola verejnosti oficiálne predstavená a zároveň aj pokrstená 18. apríla 2015 v Marianke. Krst knižky sa konal v spolupráci so Spolkom Permon Marianka v Marianskom údolí pred Bridlicovou štôlňou. Podujatie bolo spojené s už tradičnou akciou otvorenia novej sezóny nazvanej “Zobúdzanie Marianskeho permoníka“, ako aj krstom ďalšej zaujímavej knižky - Svet ukrytý v podzemí. Okrem toho bolo možné si prehliadnuť menšiu expozíciu inštalovanú priamo v priestoroch Bridlicovej štôlne s historickými fotografiami zachytávajúcimi históriu ťažby a spracovania bridlice v Marianke, ako i fotografiami unikátneho podzemia Bridlicovej štôlne zo súčasnosti. Po oficiálnom privítaní sa prítomným hosťom prihovorili RNDr. Roman Lehotský a doc. Ján Sand zo Spolku Permon Marianka.
Obr. 10 – Úvodný príhovor členov Spolku Permon Marianka počas slávnostného otvorenia novej sezóny v Marianskom údolí v Marianke. Vľavo vzadu doc. Ján Sand, vpravo vpredu RNDr. Roman Lehotský.
Foto: © Ivan Paška
Obr. 11 – Marianske údolie v Marianke. Pohľad na prítomných hostí zhromaždených pred Bridlicovou štôlňou počas príhovoru členov Spolku Permon Marianka.
Foto: © Ivan Paška


Obecenstvu sa taktiež prihovoril RNDr. Ján Madarás, PhD. z Geologického ústavu SAV v Bratislave, ktorý predstavil projekt Sandbersko-pajštúnskeho geoparku, ako i novú publikáciu Sprievodca Sandbersko-pajštúnskym geoparkom. Vo svojej reči poďakoval všetkým spolupracovníkom, spoluautorom, inštitúciám, ako i spolkom a klubom podieľajúcich sa na tvorbe tejto publikácie, ako i na samotnej realizácie projektu SAPAG-u. Knižka Sprievodca Sandbersko-pajštúnskym geoparkom bola pokrstená skutočne originálne – posypaním úlomkami čiernej marianskej bridlice. Krstnými otcami boli RNDr. Roman Lehotský (Spolok Permon Marianka), Jozef Kráľ (Spolok Permon Marianka), RNDr. Ľubomír Hraško, PhD. (ŠGÚDŠ), RNDr. Jozef Klinda (MŽP SR) a RNDr. Igor Broska, DrSc. (Geologický ústav SAV, Bratislava). Po tomto krste nasledoval krst ďalšej úžasnej publikácie nazvanej Svet ukrytý v podzemí.
Obr. 12 – Príhovor RNDr. Jána Madarása, PhD. (vľavo). Vpravo: RNDr. Roman Lehotský a doc. Ján Sand.
Foto: © Ivan Paška
Obr. 13 – Krst publikácie Sprievodca Sandbersko-pajštúnskym geoparkom. Zľava: RNDr. Roman Lehotský (Spolok Permon Marianka), Jozef Kráľ (Spolok Permon Marianka), RNDr. Ján Madarás, PhD. (Geologický ústav SAV, Bratislava), Peter Ondrus (Spolok pre montánny výskum), RNDr. Ľubomír Hraško, PhD. (ŠGÚDŠ), RNDr. Jozef Klinda (MŽP SR) a RNDr. Igor Broska, DrSc. (Geologický ústav SAV, Bratislava).
Foto: © Ivan Paška
Obr. 14 – Svojho pokrstenia sa dočkala aj ďalšia zaujímavá knižka - Svet ukrytý v podzemí.
Foto: © Ivan Paška
Obr. 15 – Venovanie od hlavného autora publikácie Sprievodca Sandbersko-pajštúnskym geoparkom nemohlo chýbať.
Foto: © Ivan PaškaVznik Sandbersko-pajštúnskeho geoparku spoločne s vydaním sprievodnej publikácie prispeje výraznou mierou nie len k zviditeľneniu rôznych lokalít zaujímavých najmä z hľadiska geológie, paleontológie, či montanistiky, ale celkovo pomôže aj k rozvoju turizmu a geoturizmu. Verejnosti tak umožní viac spoznať a populárno-vedeckým spôsobom priblížiť neobyčajné prírodné bohatstvo bratislavského regiónu. Územie SAPAG-u predstavuje oblasť s výskytom výnimočných a z vedeckého hľadiska významných lokalít rozprestierajúcich sa v južnej časti Malých Karpát. Je to práve poznanie a z neho vyplývajúce i uvedomenie si určitých hodnôt, ktoré tak v konečnom dôsledku môže napomôcť k vyššej a aktívnejšej ochrane tohto unikátneho prírodného dedičstva.Autor: Radoslav BiskupičLink: Informačné tabule Sandbersko-pajštúnskeho geoparku

Link: Geologicko-turistická mapa Sandbersko-pajštúnskeho geoparku1 komentárov:

Anonymný povedal(a)...

Bol som prítomný na veľmi vydarenej akcii pred Bridlicovou štôlňou v Marianskom údolí. Odporúčam k návšteve aj miniexpozíciu bridlice, kde sa záujemcovia dozvedia množstvo známych aj menej známych informácií o ťažbe a soracovaní bridlice v Marianke.

Zverejnenie komentára

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes |