sobota 31. marca 2012

Codakia leonina – bádenský chemosymbiotický lastúrnik z Devínskej Novej Vsi

Morské usadeniny bádenského veku (stredný miocén) reprezentované ílmi, pieskami, pieskovcami a litavskými vápencami odkrytými na lokalitách v okolí Devínskej Novej Vsi sú bohaté na fosílne zvyšky početných morských bezstavovcov – najmä mäkkýšov. Z lastúrnikov dominuje viacero čeľadí; jednou z týchto skupín je aj čeľaď Lucinidae, do ktorej okrem iných patrí aj druh Codakia (Codakia) leonina (BASTEROT). Fosílie ich diskovitých, nevýrazne klenutých lastúr pochádzajú hlavne z piesčitých fácií infralitorálu z vrchného bádenu lokalít Devínskej Novej Vsi (Bratislava, Viedenská panva). Nachádzajú sa izolované lastúry, ale i celé kompletné artikulované exempláre. Ich ojedinelé zvyšky sa však našli aj na iných bádenských náleziskách na blízkej Devínskej Kobyle. Schránky majú aragonitové zloženie, preto sa na niektorých lokalitách, alebo fáciách v závislosti od podmienok fosilizácie zachovali len ako kamenné jadrá a odtlačky lastúr v sedimente bez pôvodnej hmoty schránok. Tento taxón je významný hlavne zo stratigrafického hľadiska. V Centrálnej Paratetýde bol počas miocénu rozšírený len v bádene, vyskytuje sa iba v sedimentoch prislúchajúcich bádenskému veku. Preferovali predovšetkým piesčité až piesčito-ílovité dno v plytkých vodách sublitorálu. V asociáciách lastúrnikov tvorili súčasť vagílnej infauny; z trofického hľadiska ich možno zaradiť medzi požieračov suspenzie - filtrovali vodu, z ktorej získavali potravu v podobe planktónu a rôznych organických čiastočiek. Zástupcovia čeľade Lucinidae patria medzi chemosymbiotické lastúrniky. Pre túto skupinu bivalvií je charakteristickým znakom prítomnosť endosymbiotických sulfid-oxidujúcich baktérií, ktoré sa nachádzajú v ich žiabrach. Recentne je rod Codakia reprezentovaný niekoľkými druhmi, ktoré sú rozšírené najmä v teplých vodách tropických až subtropických oblastí.


Zdroj: Radoslav Biskupič

0 komentárov:

Zverejnenie komentára

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes |