nedeľa 29. januára 2012

Sarmatské lastúrniky karloveských vrstiev z Devínskych Karpát

V okolí Bratislavy bol výskyt sarmatských morských sedimentov (stredný miocén) zaznamenaný v oblasti Devínskych Karpát. Severozápadne od Karlovej Vsi na lokalite Hrubý breh vystupujú na povrch na viacerých miestach sarmatské marginálne sedimenty východného okraja Viedenskej panvy - karloveské vrstvy. Tieto vrstvy sú tvorené rôznymi typmi morských sedimentov. Jednou z typických fácií sú aj vrstvy bielosivých lumachelových a oolitických vápencov s prítomnou faunou lastúrnikov a ulitníkov. V spoločenstve lastúrnikov sa vyskytuje aj druh Obsoletiforma vindobonensis (LASKAREV), ktorého fosílie patria medzi relatívne časté nálezy (na obrázku). Zachované sú vo forme kamenných jadier a odtlačkov schránok v sedimente. Jedná sa o zástupcov morských lastúrnikov čeľade Cardiidae, ktoré boli počas sarmatu v Centrálnej Paratetýde hojne rozšírené. Boli súčasťou vagílnej infauny, živili sa planktónom a organickými čiastočkami, ktoré získavali filtrovaním vody. Tieto lastúrniky boli značne euryhalínne – tolerovali aj výraznejší pokles salinity morskej vody pod štandardné hodnoty. Podľa charakteru sedimentu a sprievodnej makrofauny na lokalite Hrubý vrch možno predpokladať, že tieto lastúrniky v uvedenej oblasti počas sarmatu obývali prostredia plytkého sublitorálu s piesčitým dnom so zníženou salinitou vody.
Zdroj: Radoslav Biskupič

0 komentárov:

Zverejnenie komentára

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes |