sobota 1. septembra 2012

Desaťnožce druhu Tasadia carniolica (BITTNER) z miocénu Západných Karpát

V neogéne Západných Karpát patria fosílne zvyšky morských bezstavovcov k najčastejším nálezom. V miocénnych sedimentoch sa okrem rozšírených známych skupín živočíchov (mäkkýše, machovky, mnohoštetinavce, koralovce, dierkavce a i.) vyskytujú aj fosílie zástupcov desaťnožcov. Kraby (Brachyura) reprezentuje aj zástupca čeľade Cancridae - druh Tasadia carniolica (BITTNER), ktorý bol na našom území rozšírený počas bádenu (stredný miocén). Najčastejšie sa zachovávajú izolované zvyšky ich klepietok (daktylus, propodus), nálezy celých pancierov, ako i pancierov zachovaných spoločne s končatinami týchto krabov sú relatívne zriedkavé. Uvedený taxón je známy len z fosílneho záznamu, v Centrálnej Paratetýde bol rozšírený počas stredného miocénu. Z nášho územia boli ich fosílie opísané z bádenských usadenín Novohradskej a Viedenskej panvy. Z Novohradskej panvy pochádzajú nálezy týchto desaťnožcov zo spodného bádenu Sebechlebského súvrstvia lokality Plášťovce. Vo Viedenskej panve boli ich zvyšky objavené na viacerých náleziskách – predovšetkým vo vrstvách vrchného bádenu Studienčanského súvrstvia. Okrem izolovaných častí klepiet boli zaznamenané aj nálezy celých karapaxov pochádzajúcich z pelitických sedimentov lokalít Rohožník - Konopiská a Devínska Nová Ves – Tehelňa. Fosílne ostatky druhu Tasadia carniolica (BITTNER) boli nájdené aj na Devínskej Kobyle na lokalitách v okolí Devína zodpovedajúcich vrchnobádenskému veku. Zvyšky tohto taxónu boli identifikované aj na ďalšej z lokalít Devínskej Kobyly – na nálezisku Dúbravská Hlavica. Usadeniny svetlých jemnozrnných pieskov odkrytých na uvedenej lokalite možno na základe spoločenstiev dierkavcov stratigraficky priradiť k spodnému sarmatu (stredný miocén). Podľa výskytov v rôznych typoch fácií na jednotlivých náleziskách možno predpokladať, že tento vyhynutý desaťnožec obýval morské prostredia v blízkosti pobrežia v zónach plytkého sublitorálu až po cirkalitorál. Obýval tiež oblasti rozprestierajúce sa ďalej od pobrežia v panvových fáciách hlbšieho neritika s mäkkým bahnitým dnom. Tasadia carniolica (BITTNER) – pohľad na zvyšky karapaxu (dorzálna strana). Lokalita Rohožník – Konopiská, vrchný báden


Zdroj: Radoslav Biskupič

0 komentárov:

Zverejnenie komentára

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes |